OPA:CELICA

 

Predstavlja ime kreativne celice, ki deluje pod okriljem podjetnikov Marka Gomboca, Bojana Pavška in Saša Vuèina. Njena primarna dejavnost je ustvarjanje na podroèju vizualnih komunikacij. Sem spadajo razliène oblike komunikacijskih kanalov skozi katere celica posamezne ideje v artikulirani obliki pošilja kot signal v svet.

Zakaj termin celice?
Razlog tièi v tem, da potrebuje celica kot živ organizem za svoj obstoj doloèene pogoje kamor spadajo primerne hranljive snovi ter možnost združevanja v veèje kompleksnejše tvorbe, kjer živi v soodvisnosti oz. simbiozi z ostalimi. Te principe evolucije in ustvarjanja prevzema tudi naša kreativna celica. Skozi posamezne projekte namreè ponuja priložnost za sodelovanje s posamezniki, ki lahko svoje znanje in naèin razmišljanja s pridom uporabijo pri kvalitetnih rešitvah posameznega projekta znotraj kreativne celice. Poleg grafiènega in industrijskega oblikovanja, snovanja kreativnih besedil, oblikovanja multimedijskih aplikacij so zaželjeni vsi akterji, ki si ne zastirajo pogleda na kulturo ali umetnost izražanja.

Podroèja delovanja:
2D = celostne grafiène podobe podjetij, dogodkov, blagovnih znamk // grafièno oblikovanje tiskanih aplikacij (letaki, zloženke, brošure, katalogi, koledarji, revije, èasopisi, knjige, ...) // spletne strani // multimedijske predstavitve // oblikovanje embalaže // ...

3D = prodajni kotièki // arhitekturne rešitve opreme poslovnih in javnih prostorov // oblikovanje in postavitev razstavnih oz. sejemskih prostorov // ...


O celici!

Kje nas najdete

Ekipa

Rest room

Studio

Primerno za sestanke

Lounge

Knjižnica

Knjižnica

Za mlajše naročnike